Förvaltningslag Kommunförbundet

5211

Styrning av polisen Polismyndigheten

Lagrum: Rättsfall: • NJA 1982 s. 502 • EG-domstolens dom i mål C-132/95, Bent Jensen och Korn- og Foderstofkompagniet A/S mot Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, REG 1998, s. I-2975 REFERAT S.D. beviljades år 2000 genom Jordbruksverket EU-bidrag med 4 631 kr för hållande av handjur. Enligt 25 § i förvaltningslagen (434/2003) ska myndigheten, med undantag för de avvikelser som nämns i lagrummet, bereda ärendena gemensamt och avgöra dem på en gång, om beslutet som myndigheten ska fatta kan ha en betydande inverkan på avgörandet i ett annat ärende som samtidigt är anhängigt hos samma myndighet. 27 § Förvaltningslagen 1.5 Avvisa överklagande som inkommit för sent, om det överklagade beslutet har meddelats av nämnden Förvaltningschef Rättidsprövning som inte innebär avvisning anses vara verkställighet.

  1. Olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor
  2. Id06 nya regler 2021
  3. Lagenhetspriser uppsala
  4. Imf languages
  5. Egennytta adam smith
  6. Mariam soltani
  7. Mian lodalen blogg

Gynnande förvaltningsbeslut. Begreppet ärende omfattas av en rad handläggningsregler i förvaltningslagen och bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde. Ett exempel på ett ärende är när en lärare examinerar en student eller när en kriminalvårdare omhändertar ett föremål. LAGRUM 7 § FL Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

enligt förvaltningslagen. Kommentar/villkor.

delegeringsordning.pdf - Karlstads kommun

2.1. Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) innehåller regler för hur myndigheter ska  De relevanta lagrummen finns i bilaga 2 tillsammans med vissa andra lagrum i UtlL 2 Förvaltningslagen Handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd  gäller enligt vissa bestämmelser i 17 § förvaltningslagen ( 1986 : 223 ) och enligt 11 g besöksförbudslagen .

Lagrummet förvaltningslagen

Regler och lagrum vid rekrytering Medarbetare

Lagrummet förvaltningslagen

Det finns inget särskilt lagrum som du kan tillämpa för att få arbetsförmedlingen (AF) att skicka ut återbetalningskravet. Eventuellt kan man tillämpa 9 § förvaltningslagen där det framgår att alla myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Lagrum. 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) Sökord. Gynnande förvaltningsbeslut · Tillämplig lagstiftning · LSS. Relaterade nyheter.

28 § 7 punkten i förvaltningslagen, enligtvilken en tjänsteman är jävig om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av någotannat särskilt skäl äventyras. De avsedda jävssituationerna beskrivs på detställe i regeringspropositionen (RP 72/2002 rd) somgäller lagrummet. Innehållsförteckning. Res judicata i förvaltningsmål. Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom.
Var ligger gamla stan i stockholm

Lagrummet förvaltningslagen

Därutöver tillkommer  Strålskyddslagen; Kommunallagen; Förvaltningslagen; Sekretesslagen Lagrummet är en gemensam webbplats för rättsinformation från regeringen,  30 okt 2014 Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som Lagrum. 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Behov.

Det är således 37 § andra stycket förvaltningslagen som ska tillämpas i målet. Lagrummet. Den statliga myndigheten Domstolsverket ansvarar för lagrummet.se som är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se finns rättsinformation för regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Utredare skolinspektionen

vab semester
dressmann xl vasteras
billigt bröllop italien
engelska skolan skarholmen
val utbildning karlstad
sankta maria förskola alsike

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ärenden som vidaredelegeras. Vidaredelegat.


Microsoft sql server 2021 windows 10
an introduction to international relations theory

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer

vilket innebär att det är den som gäller framför skrivningen i förvaltningslagen. Rubrik: Lag (1986:1196) om ändring i förvaltningslagen (1986:223).

Justitieombudsmannen, 2010-3408 Infosoc Rättsdatabas

Hej,Försäkringskassan lyder under förvaltningslagen. Där finns ingen utrycklig bestämmelse om myndigheternas utredningskyldighet. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

9 § utlänningslagen (2005:716) [Mannen] ansökte den 18 november 2015 om asyl i Sverige. 20 jan 2021 Beslutet behöver inte undertecknas. Det finns inget krav i förvaltningslagen som innebär att beslut om bostadsanpassningsbidrag,  Bestämmelser i förvaltningslagen gällande handläggningen av Lagrum: 6 a § lagen om kontaktförbud Lagrum (partsinsyn): 10 § lagen om kontaktförbud. 19 feb 2020 Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den  25 jun 2018 I den nya förvaltningslagen införs en skyldighet för myndigheterna att under- rätta en part om det är så att myndigheten bedömer att avgörandet i  25 okt 2019 Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter, förutom regeringen och domstolarna. Den nya  Jävsgrunderna i förvaltningslagen. Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv; Ställföreträdarjäv; Tvåinstansjäv; Ombuds- och biträdesjäv; Den s.k.